Appartementsrecht

Appartementengebouw Pentagon wordt bij notariële akte gesplitst in appartementsrechten. Onder appartementsrechten wordt volgens de wet verstaan: “een aandeel in het gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.“ Dit aandeel dat afhankelijk is van de grootte van het gebouw vormt met het daarbij behorende gebruiksrecht het appartementsrecht. Alle appartementseigenaren zijn tezamen eigenaar van het hele gebouw. Hieruit volgt, dat een appartementseigenaar op grond van zijn mede-eigendomsrecht alles wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient (met zijn huisgenoten) mag gebruiken. Het gedeelte, waarvan de betreffende eigenaar het uitsluitend gebruik heeft wordt veelal aangeduid als privégedeelte.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten wordt van toepassing verklaard het “Modelreglement bij splitsing in appartementsrecht”, zoals geadviseerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Voor zover nodig wordt dit reglement in die splitsingsakte nader aangevuld/gewijzigd. Het reglement bevat gedragsregels voor de eigenaren/bewoners, onder meer ten aanzien van gebruik, beheer en onderhoud van het gebouw en de appartementsrechten. In de akte van splitsing wordt voorts opgenomen voor welk gedeelte (breukdeel) een eigenaar ook gerechtigd wordt in de gemeenschap (het gebouw); dit breukdeel is tevens bepalend voor de bijdrage van elke appartementseigenaar in de gemeenschappelijke schulden/servicekosten.

Vereniging van Eigenaren

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren. Het doel van de vereniging van appartementseigenaren is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Wat zijn die gemeenschappelijke belangen?

In de eerste plaats het onderhoud en de instandhouding van het gebouw en de daarbij behorende technische installaties. Dus bijvoorbeeld het bijhouden van het binnen- en buitenschilderwerk, het repareren van het dak, het schoonhouden van de trappen, gangen, liften, galerijen, hal en het onderhoud van de gemeenschappelijke buitenruimten. De Vereniging van Eigenaren heeft – net als andere verenigingen – een bestuur en een ledenvergadering. Dit zijn de zogenaamde organen van de vereniging.

De vergadering van appartementseigenaren vertegenwoordigt de hoogste macht in de vereniging. Met de vergadering van eigenaren wordt dus zowel het orgaan van de vereniging bedoeld als de bijeenkomst zelf. De vergadering van eigenaren neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft + één) tenzij het reglement anders bepaalt. Zij beslist bijvoorbeeld of het gebouw weer geverfd moet worden en zo ja, wanneer en aan wie de opdracht wordt gegeven. De vergadering moet de begroting van kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en dient haar fiat te geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen boekjaar van de vereniging. Tenzij uitdrukkelijk anders in het reglement is bepaald, beslist de vergadering van eigenaren over alle zaken die de eigenaren gemeenschappelijk aangaan.

Dat beslissen gebeurt in de bijeenkomst van eigenaren, tenminste éénmaal per jaar of zoveel meer als nodig is. In deze vergadering kan iedere eigenaar zelf of via een gemachtigde het woord voeren en zijn stem uitbrengen over op de agenda geplaatste onderwerpen en wat eventueel tijdens de vergadering verder ter tafel komt. Hoeveel stemmen een appartementeneigenaar in de vergadering kan uitbrengen wordt bepaald door het reglement van splitsing.

Door de eigenaren wordt een administrateur benoemd. De administrateur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, hij/zij beheert het geld van de vereniging en ziet toe op de uitvoering van reparaties, regelmatig onderhoud en dergelijke. Een zeer belangrijke taak van de administrateur is het opstellen van een begroting voor het komende boekjaar van de vereniging en het klaarmaken van het exploitatieoverzicht over het afgelopen boekjaar. Op basis van de begroting – een overzicht waarop alle te verwachten kosten staan vermeld, zoals schilderwerk, tuinonderhoud, verzekering van het gebouw etcetera – wordt de bijdrage per maand in de servicekosten voor elk appartementengebouw bepaald. De administrateur zorgt voor de inning en verrekening van deze bijdragen.

Servicekosten

Omdat een aantal zaken voor gezamenlijke rekening van alle eigenaren dient plaats te vinden, dient er een saldo opgebouwd te worden om diverse gezamenlijke nota’s te kunnen betalen en gelden te kunnen reserveren (sparen) voor in de toekomst uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. In de post servicekosten zijn onder andere opgenomen de kosten van de:

 

  • Opstalverzekering
  • Glasverzekering
  • WA-verzekering Vereniging van Eigenaren
  • Reservering onderhoud
  • Belastingen
  • Onderhoud gezamenlijke tuin
  • Energiekosten lift, openbare verlichting, etc.